Изчисляване на ветилатор

Вентилацията е важен фактор за осигуряване на оптимален микроклимат в работните и жилищните помещения. Благодарение на нея влажността се поддържа в нормални граници и се предотвратява образуването на плесен и мухъл, а  освен това се отстраняват неприятните миризми, дима и парата чрез осигуряване на свеж въздух. Добре функциониращата вентилационна система е основна предпоставка за намаляване на риска от дихателни заболявания и алергии.
За помещенията, в които влагата често достига високи стойности (баня, тоалетна, перално помещение, сушилня), вентилаторите са задължителни. Основната им функция е изхвърлянето на влажния и замърсен въздух директно в атмосферата или към вентилационната система на сградата. Само така влагата няма шанс да достигне до останалите части на жилището и да създаде предпоставки за  образуване на конденз и мухъл.

Високите нива на влажност са индикатор за нередности във вентилационната система. Вентилацията в жилищата от предишното поколение разчиташе на притока на свеж въздух, постъпващ през процепите на дограмата, неуплътнените врати и неизолираните стени. Съвременните сгради се характеризират с добра изолация. В тях проблемите със загубата на топлина са добре решени, но за съжаление има нови – висока влажност и мухъл. Смяната на дограмата с нова влошава функционирането на вентилация, тъй като в помещенията не постъпва свеж въздух, а това осезателно се отразява на качеството на стайния въздух – признак за това е появата на конденз по прозорците и мухъл по стените.
Единственото спасение е да държим открехнат прозорец във всяко проблемно помещение, за да осигурим постоянна циркулация на въздуха. Това обаче води до големи загуби на топлина, а живущите на ниските етажи не могат да държат постоянно отворени прозорците на жилището си от съображения за сигурност.
Устройствата Aereco предлагат едно разумно решение на проблема. Те осигуряват малка, но достаъчна циркулация на въздуха, което е гаранция за предпазване от влага и мухъл в затворените помещения.

Тъй като вентилационният процес има две страни – вход и изход, освен поставяне на прозоречни или стенни нагнетателни устройства Aereco, добре е да се обърне внимание на вентилатора в банята или тоалетната.

Основни параметри на вентилаторите:
1. Дебит (D) - обемът въздух, преминаващ през вентилатора за единица време. Измерва се в m/s или m/h.
2. Пълно налягане (Рt) - характеризира нарастването на специфичната енергия на въздуха, преминала през вентилатора. Измерва се в Паскали (Pa).
3. Статично налягане (Pst) - характеризира разликата между Pt и динамичното налягане Pd. Измерва се в Ра и характеризира кинетичната енергия на газа след вентилатора.
4. Мощност – характеризира пълната мощност на електродвигателя, осигуряващ параметрите на вентилатора. Измерва се във W или kW.

Дебитът (D) е основен параметър, който трябва да се изчисли при изграждане на всяка вентилационна и климатична система. Неговата стойност най-общо може да се определи като се вземе предвид:
1. Колко пъти трябва да се смени въздухът в дадено помещение за един час. Ето някои препоръчителни норми (тези стойности не са задължителни и могат да се променят в зависимост от конкретния случай):

Промишлени обекти:    Смяна на въздуха за 1 час:
Котелни помещения             20-25 пъти
Машинни зали                         20-30 пъти
Заводски халета                       3  - 6 пъти
Леярни                                      30-40 пъти
Бояджийски помещения     30-60 пъти
Заваръчни помещения        15-30 пъти

Търговски и обществени обекти:
Фурни                                     20-30 пъти
Банки                                       3 - 4  пъти
Кафенета, барове              10-15 пъти
Столови                                   5-10 пъти
Кина и театри                        5 -  8 пъти
Конферентни зали              8 -12 пъти
Фоайета                                  3-  5 пъти
Гаражи                                    6-  8 пъти
Спортни салони                   6-12 пъти
Фризьорски салони          10-15 пъти
Лаборатории                         8-12 пъти
Тоалетни                                8-15 пъти
Офиси                                      4-  8 пъти
Библиотеки                            3-  5 пъти
Записващи студия             10-12 пъти
Ресторанти                            6-10 пъти
Училищни стаи                     2-  4 пъти

Битови помещения:
Кухня                               6 пъти
Баня                                5 пъти
Санитарен възел        7 пъти
Пералня                      10 пъти
Мазе                                4 пъти
Гараж                             4 пъти
Тоалетна                     10 пъти

2. Какво е количеството въздух, необходимо за един човек (минимални стойности):
При нормална активност – 20-25 куб. м/h
При нормална активност /с пушене/ – 30-35 куб. м/h
При лека физическа работа – 45 куб. м/h

Скоростта на движение на въздуха също може да се вземе предвид при изчисляване на дебита:
При домашни кухни – от 0,15 до 0,2 m/s
При обществени кухни – от 0,2 до 0,25 m/s
При обезмасляване - от 0,25до 0,5 m/s
При галванизиране – от 0,5 до 1 m/s
Аерозолни камери – от 0,7 до 1 m/s
За изчисляване на дебита трябва да се умножи скоростта по напречното сечение на тръбопровода.

Изчисляване на дебита на вентилатора
За да имаме ефективна вентилация трябва правилно да подберем нагнетателните устройства (от типа Aereco) и смукателните устройства (вентилатор/абсорбатор). Еднакво неудачно е да се монтира аспиратор с по-малък или по-голям от необходимия дебит.
Дебитът (D) на вентилатора се изчислява по формулата:
D=V.p.k  (m3/h)
където
V е обем на помещението;
р - кратност на въздухообмена (брой на пълните обмени на въздуха в помещението за 1 час);
k - коефициент на запълване на помещението. Зависи от количеството и обема на мебелите в съответното помещение. Стойността на коефициента се избира в интервала между 0,7-0,95.
Например за баня с габарити 2,40 х 1,40 х 2,50 m  обемът на помещението е V=8,40 m3. Следователно, необходимият дебит на вентилатора, изчислен по горната формула, е равен на D=V.p.k= 8,4.5.0,9=37,80 m3/h.

Разполагане и брой на вентилаторите
Освен от дебита, ефективността на вентилационната система зависи и от точния избор на мястото, където ще бъде монтиран вентилаторът. Отворите за засмукване (за вентилаторите) и нагнетяване (за прозоречните или стенните устройства Аereco) на въздух трябва да са разположени така, че свежият въздух да достига до всяка точка на помещението. В някои случаи вместо един мощен вентилатор е удачно да се използват няколко по-маломощни.
При по-големите бани с площ над 10 кв. м e препоръчително нормата за кратност на въздухообмена да се съобрази с броя и типа на елементите като тоалетна, душ и вана. За всеки от тях е добре да се предвидят поне по 0,025 m3/s изтласкван въздух.
Ако в банята има парен душ например, добре е да се предвиди отделен вентилатор, който се задейства автоматично след ползване на душа. Освен това той трябва да е с по-голяма производителност от тази, която е изчислена по формулата по-горе.

Видове вентилатори
В зависимост от конструкцията си санитарните вентилатори се делят основно на три типа: осеви (аксиални), радиални (центробежни) и диаметрални (тангенциални).
Осевите вентилатори са с по-голям КПД в сравнение с другите видове. Техен недостатък е създаването на по-ниско налягане на въздушния поток, поради което, ако на пътя му има препятствия, например наличие на дълъг въздуховод с много завои, по-удачно е да се използват радиални вентилатори. Те се характеризират с високо налягане на въздушния поток. Ако вентилационната система се характеризира със смукателен въздуховод с дължина над 30-40 м, тогава вместо осев вентилатор се монтира центробежен.

Избор на вентилатор с цел осигуряване на ефективна вентилация
При избора на вентилатора трябва да се вземе под внимание вида на обекта (промишлен, търговски, жилищен), замърсеността на въздуха, дебита и налягането, типа на електрозахранването (монофазно или трифазно), изисквания за нивото на шума в и извън обекта и др.
На пазара се предлагат разнообразни модели санитарни вентилатори – с автоматичен и ръчен контрол, с механични и електронни таймери, с контрол на скоростта (с постоянни обороти или с регулируема скорост) и много други.
Автоматичното управление позволява активиране на вентилатора при определени условия: при определена влажност в помещението, при влизане или излизане от банята (със сензор за присъствие) или през определен период от време.
Възможността за полуавтоматичен контрол има своите предимства пред напълно автоматичния, тъй като дава възможност за включване на вентилатора само при необходимост.
При санитарни вентилатори с интегрирано управление (комбинация от термостат, сензор за влага и термометър за външната температура) има възможност за програмиране на работата на вентилатора в зависимост от влажността на въздуха в помещението и външните атмосферни условия. Някои вентилатори имат таймер плюс вградена система за контрол на скоростта на вентилатора.
За осигуряване на денонощна вентилация на жилището специалистите съветват да се монтира вентилатор без клапан. Само така, при наличие на нагнетателни устройства от типа Aereco, влажният въздух ще се изтегля постоянно и ще имате добре работеща вентилационна система без разход на ток. В този случай обаче трябва да се вземе под внимание липсата на добра естествена тяга при жилищата на последните и предпоследните етажи, както и къщите.

Защо са необходими нагнетателните устройства Aereco?
Устройствата Aereco не отменят задължителното проветряване, но осигуряват минимално количество въздух, което е достатъчно за нормалното функциониране на вентилационната система, а оттам и за поддържане качеството на въздуха в нормите.
Когато вентилаторът се включи, той създава зона на понижено налягане. При плътно затворени врати и прозорци отникъде не влиза свеж въздух и вентилаторът не може да функционира нормално. Затова на дограмата или в стената се поставят нагнетателни устройства Aereco (от типа ЕНА, ЕММ или ЕНТ). Излишно е да се поставя мощен вентилатор или аспиратор, ако неговият дебит не е несъобразен с количеството на вкарвания отвън въздух!
Нагнетателните устройства са задължителни за помещения с камина, защото при пускане на аспиратора в кухнята например в резултат на понижаване на налягането димът от камината се издърпва и огънят загасва.
Нагнетателни устройства са задължителни и за газифицираните жилища, защото осигуряват постоянната работа на вентилационната система.

Официален представител на
Aereco S.A. за България
КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 444 83 74
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
0887 800 043
Vivacom: 0877 580 374
тел./факс: 02/983 27 02
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com